Przedszkole

Niepubliczne przedszkole „Cukierkowo” przeznaczone jest głownie dla dzieci z cukrzycą. Działa na zasadzie placówki oświatowo-terapeutycznej, w pełni dostosowanej dla potrzeb dzieci, które na co dzień podłączone są do pomp insulinowych i poddawane są trudnej terapii insulinowej.Niekorzystny stan somatyczny dziecka, spowodowany niedostatecznym wyrównaniem poziomu cukru (stan hipo- lub hiperglikemii) źle wpływa na przebieg procesów poznawczych i emocjonalnych oraz na zachowanie dziecka. Powoduje przejściowe pogorszenie w każdym z tych zakresów, a także pogorszenie jakości wykonywania zadań. Brak nadziei na wyleczenie powoduje, ze wiele dzieci sygnalizuje trudności emocjonalne: poczucie winy i krzywdy, niską samoocenę i bezradność, które jeśli się nasilają mogą prowadzić nawet do depresji.

Niewiara w siebie, zaniechanie aktywności, zanik zainteresowań, brak punktów odniesienia, skłonność do izolacji, oraz obawa przed przyszłością to bardzo częste następstwa choroby cukrzycowej.

Dziecko z cukrzycą często spotyka się z niezrozumieniem ze strony otoczenia. Ludzie nie znając objawów cukrzycy, mogą niesłusznie upominać je lub ganić. Nauczyciel czy wychowawca również, jeśli ma niewystarczającą wiedzę na temat cukrzycy, może mieć trudności z rozpoznawaniem typowych objawów zaburzeń. Prowadzi to do niewłaściwej interpretacji symptomów choroby i odczytania ich jako złych zachowań , braku dyscypliny, niedostatecznego przykładania się do nauki czy nieposłuszeństwa. Dzieci takie spotykają się również z restrykcjami ze strony rówieśników, którzy tworzą fałszywe wyobrażenia na temat choroby. Często ośmieszane, pozostają w izolacji, co zmusza je niejednokrotnie do samotnej konfrontacji z trudnościami, na które muszą reagować i stawiać im czoła.

Jesteśmy wyrazicielami potrzeb dziecka z cukrzycą na każdym polu: emocjonalnym, społecznym i kulturalnym, proponując mu pełne wychowanie, w którym nie brakuje żadnego ogniwa. Wychowawcy nasi bardzo dobrze znają specyfikę tej choroby i jej następstwa. Szanują potrzeby dziecka wynikające z choroby, są aktywnymi i uważnymi obserwatorami jego stanu zdrowia i zachowania.

Wykwalifikowany personel medyczny czuwa na odpowiednim poziomem glikemii, ściśle nadzorując ilości podawanej insuliny. Każdy rodzic ma wgląd on line do kartoteki dziecka, gdzie na bieżąco informowany jest o poziomie glukozy we krwi oraz ilości podawanych wymienników insulinowych. Posiłki przygotowywane są przez nasze kucharki i dietetyczki na miejscu w przedszkolu. Do gotowania używamy tylko ekologicznych produktów, które otrzymujemy od zaufanych dostawców. Kładziemy nacisk na współpracę pomiędzy szkołą i rodziną tak aby była wzajemna, stabilna i systematyczna. Staramy się zawsze znajdować czas dla rodziców, okazujemy cierpliwość i zainteresowanie tym, co przeżywają .

Wsparcie ze strony wychowawców, psychologów, pielęgniarek oraz personelu pomocniczego, pozwala naszym dzieciom na uzyskanie poczucia własnej wartości, wzrostu odpowiedzialności i zaufania do siebie oraz nauczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów, a rodzicom kontynuację pracy zawodowej i co bardzo ważne – chociaż na kilka godzin dziennie odpoczynek od myślenia o chorobie dziecka.

Naszym celem jest, przygotowanie dzieci do prowadzenia życia takiego samego, jakie mają jego zdrowi rówieśnicy. Przyjmujemy również dzieci z celiakią, alergiami pokarmowymi i hashimoto oraz dzieci zdrowe!

Zapraszamy do pobrania statutu przedszkola