Statut

Preambuła

Życie dziecka z cukrzycą jest możliwe, ale nie  łatwe.
Dzieci te z powodu obiektywnych okoliczności związanych z ich stanem zdrowia oraz z wynikającymi z tego potrzebami mają znacznie utrudnione możliwości korzystania z wielu dóbr i przywilejów jakie mają dzieci zdrowe. Stawia je już na początku życiowej drogi w gorszej pozycji w stosunku do dzieci zdrowych, a ich rodziców i opiekunów nierzadko wyłącza z możliwości kontynuacji pracy zawodowej. Stan zdrowia dziecka chorego na cukrzycę wpływa na organizację jego wychowania i nauczania. Należy pamiętać, że choroba przewlekła stanowi dla dziecka źródło frustracji i ograniczenia potrzeb, na skutek których dziecko  nie może uczestniczyć w pełni życia, wywiązywać się z obowiązków czy bawić się.
W przebiegu cukrzycy u dziecka może pojawić się okresowe obniżenie sprawności intelektualnej, pogorszenie samopoczucia, rozdrażnienie, apatia połączona ze spadkiem aktywności. W tym czasie dziecko nie jest w stanie korzystnie funkcjonować w szkole, uczestniczyć w zabawach czy też podołać obowiązkom domowym.
Wystąpienie niepełnosprawności w perspektywie krótkofalowej, to nic innego jak zakłócenie realizacji zadań rozwojowych typowych dla danego wieku, a więc po prostu zakłócenie procesu rozwoju. To wiąże się z ryzykiem „wypadnięcia” dziecka ze swojej grupy wiekowej, jako grupy odniesienia dla wszelkich porównań społecznych. Tutaj zaczyna pojawiać się ogromne ryzyko spostrzegania siebie jako osoby tylko chorej, co powoduje obniżenie samooceny, rozwinięcie się poczucia bezradności, a także lęku przed podejmowaniem aktywności oraz niepowodzeniem.
W perspektywie długofalowej, wraz z pogarszaniem się funkcjonowania w obszarze choroby, rozpoczyna się pogarszanie funkcjonowania w sferach z nią niezwiązanych, a co za tym idzie postępująca izolacja od rówieśników, której motywem może być lęk przed brakiem akceptacji i odrzuceniem. Wśród skutków pośrednich mamy już do czynienia z zaburzeniami w procesie kształtowania własnej tożsamości, powstanie syndromu wyuczonej bezradności, ukształtowania się postawy roszczeniowej oraz lęku przed usamodzielnieniem.
Jeżeli więc dziecko oraz cała jego rodzina jako system nie uzyskają w pierwszym okresie radzenia sobie z chorobą właściwego i adekwatnego do potrzeb wsparcia, prawdopodobieństwo wystąpienia skutków długofalowych zwiększy się, prowadząc z czasem do ich utrwalenia, skutecznie ograniczając możliwości późniejszej pomocy.
Fundacja nasza ma na celu podjęcie działań  wspomagających rozwój  dziecka z cukrzycą, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Powstała  jako praktyczny wyraz tej idei.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą : „ Cukierkowo – fundacja dla dzieci i młodzieży z cukrzycą”, zwana  w treści statutu „Fundacją” ustanowiona przez:
Renatę Fidecką
Andrzeja Włodarskiego
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym  przez notariusza Tamarę Joannę Żurakowską  z Kancelarii Notarialnej Anna Ewa  Dańko- Roesler – notariusz, Tamara Joanna Żurakowska – notariusz  , Spółka Cywilna w Warszawie ( 00 – 364 ) przy ulicy Ordynackiej nr 9 dnia 12 października 2012 r. repertorium A nr 10767  /2012 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r nr 46 poz. 203 z póz. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych  może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym nazwę Fundacji i jej siedzibę.
2. Fundacja może się posługiwać odpowiednikiem nazwy w języku obcym.
3. Fundacja może używać znaku wyróżniającego ( LOGO ) zaakceptowanego przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje  właściwy dla celów Fundacji Minister.

Rozdział II

Cel i zasady działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:

Pomoc i wsparcie dla dzieci z cukrzycą oraz pomoc ich rodzinom, w tym umożliwienie rodzicom dzieci chorych na cukrzycę w wieku przedszkolnym kontynuowania pracy zawodowej.
Dążenie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym dzieci cukrzycowych.
Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej dzieci chorych na cukrzycę w placówkach oświatowych .

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele przez:

1. organizowanie i prowadzenie placówek przedszkolnych specjalizujących się w opiece nad dziećmi z cukrzycą typu 1.
2. zakładanie i prowadzenie ośrodków umożliwiających integrację, edukację dzieci i wzajemną pomoc rodziców,
3. organizowanie akcji o charakterze charytatywnym na rzecz młodych diabetyków i ich rodzin: aukcje, koncerty,
4. organizowanie letnich i zimowych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych, wyjazdów szkoleniowych, obozów i wycieczek dla dzieci chorych na cukrzycę oraz ich rodzin,
5. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, kulturalnych, mających na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz Fundacji,
6. organizację konferencji, szkoleń, sympozjów na rzecz i potrzeby diabetyków,
7. gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych oraz przekazywanie tak zgromadzonych środków na realizację celów statutowych Fundacji,
8. prowadzenie edukacji zdrowotnej, organizowanie grup wsparcia i terapii psychologicznej,
9. prowadzenie edukacji profilaktycznej w zakresie występowania cukrzycy i jej powikłań u dzieci,
10. poradnictwo dla dzieci, młodzieży i ich rodziców z zakresu prawa,    psychologii, pedagogiki, również wyboru szkoły i zawodu,
11. rozprowadzanie środków pomocnych w leczeniu cukrzycy,
12. upowszechnianie nowych środków i metod leczenia cukrzycy,
13. współpracę ze wszelkimi placówkami specjalistycznymi świadczącymi usługi zdrowotne dla diabetyków,
14. ścisłą współpracę z lekarzami sprawującymi opiekę nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą i działanie na rzecz poprawy warunków pracy poradni i oddziałów diabetologicznych,
15. podejmowanie koniecznych interwencji w przypadkach wymagających pomocy socjalnej czy prawnej w rozwiązywaniu szczególnych sytuacji życiowych chorych z cukrzycą,
16. rozwijanie pomocy socjalnej dla dzieci najbardziej potrzebujących,
17. reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży z cukrzycą i ich opiekunów poprzez inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji publicznej w charakterze określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa organizacji społecznej,
18. podejmowanie wszelkich możliwych działań w kierunku dostosowania do potrzeb dzieci i młodzieży z cukrzycą ustawowych regulacji prawnych w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi,
19. współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny,
20. członkostwo i udział w organizacjach lub zrzeszeniach polskich lub zagranicznych,
21. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
22. współpraca z  instytucjami oraz ze środkami masowego przekazu,

§ 10

Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji wyodrębnić fundusze przeznaczone na realizację poszczególnych celów Fundacji. W przypadku nieodpłatnego uzyskania od Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach, Fundacja przeznacza środki uzyskane z tytułu tych akcji lub udziałów na finansowanie i na prowadzenie działalności merytorycznej zgodnej z celami i Statutem Fundacji.

§ 11

Dla realizacji swych celów Fundacja może  współpracować z instytucjami publicznymi w tym : samorządu terytorialnego, administracji państwowej  i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętych celami Fundacji, osobami fizycznymi i prawnymi krajowymi i zagranicznymi  oraz zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z fundacjami  ,osobami fizycznymi  i prawnymi lub innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.

§ 12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 13

1. Działalność Fundacji jest prowadzona na podstawie planów rocznych i programów wieloletnich uchwalonych przez Zgromadzenie Fundatorów. W  tym celu może ono zasięgać  opinii innych ciał  działających  w ramach Fundacji , z nią współpracujących: w tym  po zasięgnięciu opinii.
2. Projekty planów rocznych i programów wieloletnich opracowuje Zarząd Fundacji i przedkłada je Zgromadzeniu Fundatorów.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie  2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1 000,00 złotych  (słownie: jeden tysiąc  złotych).

§ 15

Majątek Fundacji stanowią również środki  finansowe , nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania..

§ 16

Za podjęte przez siebie zobowiązania fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 17

Dochodami Fundacji przeznaczonymi na realizację celów  statutowych są:
1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji.
2. Dochody z aukcji, zbiórek i imprez publicznych.
3. Dotacje, subwencje, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, zarówno rzeczowe jak i finansowe, w złotych polskich i dewizach, niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania i siedziby darczyńcy.
4. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego i praw majątkowych Fundacji.
5. Odsetki bankowe od lokat kapitałowych.
6. Dochody ze sprzedaży majątku Fundacji.
7. Dochody z działalności  powierniczej.
8. Inne wpływy.

§ 18

Dochody Fundacji pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 19

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 20

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, mogą uzyskać, honorowy tytuł SPONSORA  FUNDACJI.

§ 21

Osobom fizycznym  i prawnym, które szczególnie zasłużą się w realizowaniu celów i zadań Fundacji może być nadany honorowy tytuł MECENASA FUNDACJI.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 22

Organami Fundacji są:
1.Zgromadzenie Fundatorów
2.Rada Fundacji
3.Zarząd.
4.Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów.
2. Zgromadzenie Fundatorów może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o zwrocie członkom Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji kosztów poniesionych w związku z organizowaniem działalności Fundacji
3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji, Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej
Zgromadzenie Fundatorów

§ 24

1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów.
2. W przypadku śmierci Fundatora jego miejsce zajmuje jeden ze spadkobierców.
3. W przypadku gdy, mimo wezwań ze strony Fundacji, przez okres 12 miesięcy spadkobiercy Fundatora nie wskażą jednego ze spadkobierców, który wejdzie w skład Zgromadzenia Fundatorów Zgromadzenie powoła do swego składu na miejsce zmarłego Fundatora osobę z grona Sponsorów lub Mecenasów Fundacji.

§ 25

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego  Zgromadzenia.

§ 26

Fundatorzy mogą być członkami Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.

§ 27

Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1. uchwalenie planów rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji,
2. podejmowanie uchwały w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji,
sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
3. nadawanie Honorowych Tytułów Mecenasa i Sponsora Fundacji na wniosek Rady Fundacji
4. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji
5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji
6. powoływanie i odwoływanie  Prezesa i członków Zarządu Fundacji.
7. ustalanie wynagrodzeń dla Prezesa i Członków Zarządu Fundacji
8. ustalanie zakresów pracy dla Prezesa i Członków Zarządu Fundacji
9. uchwalanie regulaminów: Zarządu, Rady, Prezydium Rady i Komisji  Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie badania sprawozdania finansowego i wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Fundacji,
11. opiniowanie wniosków Zarządu co do wielkości środków pochodzących z dochodu z działalności gospodarczej, przeznaczonych na prowadzenie tej działalności.

§ 28

Zgromadzenie Fundatorów  odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

§ 29

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Przewodniczący  z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego członka Zgromadzenia Fundatorów,  bądź Zarządu Fundacji

§ 30

1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały  na Zgromadzeniu Fundatorów zapadają jednogłośnie, przy udziale wszystkich członków Zgromadzenia Fundatorów.

§ 31

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

Rada Fundacji

§ 32

Radę Fundacji tworzą osoby powołane przez Zgromadzenie Fundatorów , między innymi z grona Sponsorów i Mecenasów Fundacji lub ich przedstawicieli

§ 33

1. Rada Fundacji jest organem inicjatywnym, opiniodawczym oraz doradczym  w sprawach związanych z działalnością Fundacji.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
3. Rada Fundacji składa się z członków, których powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.
4. Członkiem Rady może być  osoba fizyczna, osobie prawnej przysługuje prawo desygnowania do Rady osoby fizyczne.
5. Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów.
6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. Z tego względu jedynie w przypadku podróży służbowych przysługuje im zwrot kosztów podróży, noclegów i diet wg zasad obowiązujących pracowników Fundacji.
7. Członkowie Rady Fundacji – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – mogą być odwołani przed upływem kadencji przez  Zgromadzenie Fundatorów.
8. Uzupełnienia składu Rady dokonuje Fundatorzy  w trybie przewidzianym dla jej powołania.

§ 34

1. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zgromadzenia Fundatorów  bądź Zarządu Fundacji.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż   dwa razy do roku.
3. W posiedzeniu Rady biorą udział członkowie Zarządu.
4. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Rady Fundacji. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Rady Fundacji
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa

§ 35

1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzą Przewodniczący Rady powołany przez Zgromadzenie Fundatorów, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, dwaj członkowie  oraz Sekretarz Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie działalności Rady i reprezentowanie Rady na zewnątrz.

§ 36

Do zakresu działania Rady należy:
1. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
4. powoływanie komisji Rady o szczególnych zadaniach i wówczas uchwalanie jej Regulaminu i zakresu działania,
5. opiniowanie ustanawianych w ramach Fundacji odznak i medali honorowych lub innych nagród i wyróżnień,
6. Rada Fundacji na wniosek Zarządu może przyznać nagrody i wyróżnienia honorowe osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji,
7. Rada Fundacji może występować z wnioskiem  do władz   o nadanie odznaczeń i wyróżnień,
Zarząd Fundacji

§ 37

1. Działalnością Fundacji kieruje Zarząd, który jest właściwy we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych  przez postanowienia Statutu dla innych organów Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i członków Zarządu.
3. Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
4. Zarząd jest powoływany jest na 4 letnią kadencję.
5. Zgromadzenie Fundatorów może odwołać lub zawiesić w pełnieniu czynności Prezesa Wiceprezesa lub  Członka Zarządu w każdym czasie.
6. Zgromadzenie Fundatorów może również uzupełnić skład Zarządu w razie zmniejszenia się jego składu wskutek śmierci lub rezygnacji jego członków.
7. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 38

Prezes i członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę, którą zawiera w imieniu Zgromadzenia Fundatorów lub mogą otrzymywać wynagrodzenie w  inny sposób ustalony przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 39

Mandaty członków  Zarządu wygasają z dniem odbycia posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów    zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i z działalności Fundacji za ostatni rok ich urzędowania.

§ 40

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów, jej wyniki społeczne oraz finansowo-gospodarcze, a także:
reprezentuje Fundację na zewnątrz,
sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
zawiera umowy i porozumienia w imieniu Fundacji,
przyjmuje  subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
przejmuje nieruchomości i ruchomości,
tworzy i znosi przedstawicielstwa, biura,  zakłady i inne placówki Fundacji w kraju i zagranicą, określając ich zasięg terytorialny, organa i ich kompetencje w formie regulaminów  po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Fundatorów kierując się postanowieniami statutu,
ustala regulamin Biura Fundacji,
powołuje i odwołuje  w porozumieniu ze Zgromadzeniem Fundatorów osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
ustala w porozumieniu ze Zgromadzeniem Fundatorów wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.
2. Zarząd przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów  i Radzie Fundacji roczne sprawozdanie ze swej działalności  za ubiegły rok kalendarzowy w terminie do 30 czerwca. Sprawozdania te są zatwierdzone przez Zgromadzenie  Fundatorów.

§ 41

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów.

Komisja Rewizyjna

§ 42

1. Zgromadzenie Fundatorów może powołać  Komisję Rewizyjną w składzie 3- 5 osób.
2. Komisja Rewizyjna może być powołana w każdym czasie i na okres wyznaczony uchwałą Zgromadzenia Fundatorów .
3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:                                                             –    kontrola zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji, z planami i programem uchwalonym przez Zgromadzenie Fundatorów i z innymi decyzjami Zgromadzenia Fundatorów oraz  Rady Fundacji,                                                                                               –   kontrola prawidłowości gospodarki finansowej Fundacji i jej jednostek gospodarczych,  opiniowanie  sprawozdań dotyczących działalności Fundacji i przedkładanie ich Zgromadzeniu Fundatorów .
6. Ustalenia, wnioski i opinie Komisja Rewizyjna przedkłada Zgromadzeniu  Fundatorów.

Rozdział V

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację oraz gospodarki finansowej  i ewidencji księgowej

§ 43

Działalność gospodarcza jest prowadzona na zasadach rachunku ekonomicznego przez samą Fundację i działające w jej ramach przedsiębiorstwa  lub przez wyodrębnione uchwałą Zarządu organizacje, przedstawicielstwa, biura  i inne placówki.

§ 44

Fundacja może prowadzić  działalność gospodarczą w zakresie:

Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) 56.21.Z
Wydawanie książek 58.11.Z
Wydawanie gazet 58.13.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
Wychowanie przedszkolne 85.10.Z
Nauka języków obcych 85.59.A
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
Opieka dzienna nad dziećmi

§ 45

Przedsiębiorstwa  lub  wyodrębnione uchwałą Zarządu organizacje,  przedstawicielstwa, biura,  i inne placówki działają na podstawie regulaminów nadanych im przez Zarząd Fundacji oraz zgodnie z niniejszym Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 46

Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Fundatorów.

§ 47

Stosunek pracy z Kierownikiem przedsiębiorstwa lub innej wymienionych wyżej struktury nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Fundacji

§ 48

Kierownik przedsiębiorstwa lub innej wymienionej wyżej struktury organizacyjnej Fundacji  ponosi za wyniki pracy odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

§ 49

Na  działalność gospodarczą  realizującą cele statutowe  Fundacji, Zarząd Fundacji  przeznacza środki pochodzące z:
1. funduszu założycielskiego w wielkości ustalonej przez Fundatorów,
2. odsetek bankowych z funduszu założycielskiego,
3. darowizn, spadków i zapomóg, jeżeli darczyńca lub spadkobierca nie postanowił inaczej,
4. dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej,
5. innej pomocy uzyskanej zgodnie z celami Fundacji,

§ 50

1. Fundacja może zakładać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.
2. Oświadczenie woli w tym zakresie składają dwaj członkowie Zarządu, po uzyskaniu pisemnej zgody Zgromadzenia Fundatorów.
3. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

§ 51

1. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla jednostek gospodarki nieuspołecznionej.
2. Działalność gospodarcza Fundacji jest opodatkowana według aktualnie  obowiązujących zasad w tym zakresie .

Rozdział VI

Łączenie Fundacji, zmiana celu lub statutu Fundacji

§ 52

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacji może połączyć się z inną fundacją.

§ 53

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 54

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze  uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 55

Fundacja może łączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych umową obu fundacji.

§ 56

W imieniu Fundacji umowę zawiera Zarząd Fundacji na podstawie pisemnego upoważnienia Zgromadzenia Fundatorów, udzielonego w przedmiocie łączenia fundacji.

§ 57

Zmiana celu lub statutu Fundacji może być dokonana przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze  uchwały z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach.

Rozdział VII

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 58

1. Decyzję o rozwiązaniu i likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków podejmuje  Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały  z zachowaniem warunków przewidzianych w ustawie o fundacjach.
2. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Fundatorzy powołują na wniosek likwidatora osoby przygotowujące operacje likwidacyjne Zgromadzenie Fundatorów powołuje na wniosek likwidatora osoby przygotowujące operacje likwidacyjne.
4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji.
5. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Fundacji zostaje w całości przekazany zgodnie z uchwałą fundatorów.                         .

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 59

Statut wchodzi w życie w zakresie spraw wymagających posiadania przez Fundację osobowości prawnej z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Sąd Rejestrowy.

Fundatorzy:

Renata Fidecka
Andrzej Włodarski